Јавен повик за кофинансирање на проекти за занаетчиски комори и здруженија на граѓани-еснафи за развој и промоција на занаетчиството во РМ

мин економија

 

Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти на занаетчиски комори и еснафи кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во РМ, односно финансиска поддршка на проекти за:

-организирање на обуки
-организирање на форуми
-консултантски услуги
-промотивни активности (организирање на саеми и манифестации)

Право на учество на јавниот повик имаат занаетчиски комори регистрирани согласно Законот за занаетчиство, активни здруженија на граѓани-еснафи за развој на занаетчиство регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации.

Повеќе информации за начинот и документите за аплицирање, можете да добиете на следниот линк: http://economy.gov.mk/doc/2177