Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

мин економија

 

Предмет на јавниот повик е субвенционирање на МСП основани од државјани на РМ, кои вработуваат над 3 вработени преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 300.000 денари направени за следните намени:

-набавка на опрема и алати
-дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет
-учество на домашни саеми

Кофинансирани ќе бидат само докажаните трошоци за предвидените намени настанати во 2016 и 2017 година.

Повеќе информации за  начинот и документите за аплицирање како и за кои компании имаат право на учество на овој јавен повик, можете да добиете на следниот линк: http://economy.gov.mk/doc/2179