мин економија

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ, ПРОЕКТИ И ФОРУМИ ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за субвенционирање на туристички манифестации, проекти и форуми од областа на туризмот, кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство , а се …..

Повеќе
мин економија

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачката индустрија – за развој на деловен субјект, развој на производ и развој …..

Повеќе
мин економија

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија за 2018 година

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за поддршка и развој на кластерско здружување во РМ за 2018 година. Предмет на јавниот повик е доделување на финансиски средства од страна …..

Повеќе
мин економија

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ИСО стандарди. Предмет на јавниот повик е надоместување на 70% од докажаните трошоци на …..

Повеќе
мин економија

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на занаетчии

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност, државјани на РМ, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 150.000 денари, за …..

Повеќе
мин економија

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, основани од државјани на РМ, преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не …..

Повеќе
мин економија

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија, основани од државјани на РМ, кои вработуваат над 3 (лица) преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но …..

Повеќе
мин економија

ЈАВЕН ПОВИК Пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости

  Министерството за економија на РМ објави ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добиваат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 денари.Основна …..

Повеќе
logo

Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2018 година

Министерството за животна средина и просторно планирање на 22-ри февруари 2018 година објави Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2018 година. Основни критериуми кои треба …..

Повеќе
аврм

Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години

  Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со УНДП,  на 19.09.2017 година објави јавен оглас за невработени млади лица до 29 години. Право на учество во новата програма за Старт-ап бизниси имаат сите евидентирани невработени млади лица на возраст до …..

Повеќе
trud-i-sociujala

Претставен ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

  Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска и постојаната претставничка на УНДП, Луиза Винтон на конференција за медиумите информираа за усвоените измени на ревидираниот Оперативен план за активни …..

Повеќе
мин економија

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

  Предмет на јавниот повик е субвенционирање на МСП основани од државјани на РМ, кои вработуваат над 3 вработени преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 300.000 денари направени за следните намени: -набавка на опрема и …..

Повеќе
мин економија

Јавен повик за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво на РМ

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво во РМ односно финансиска поддршка за проекти за: -промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, …..

Повеќе
мин економија

Јавен повик за кофинансирање на проекти за занаетчиски комори и здруженија на граѓани-еснафи за развој и промоција на занаетчиството во РМ

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти на занаетчиски комори и еснафи кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во РМ, односно финансиска поддршка на проекти за: -организирање на обуки -организирање на форуми -консултантски услуги -промотивни …..

Повеќе
ова

Проект за локална и регионална конкурентност

  Единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран со грант од Европската унија, ги кани сите заинтересирани подносители да достават предлози за изразување на интерес за поддршка на клучни инвестиции во инфраструктурни и останати не-изфраструктурни …..

Повеќе
лого влада

ОГЛАС за финансиска поддршка на здруженија и фондации

  Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат распишува Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, во вкупен износ од 50.000.000,00 денари, кои ќе се користат за …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК – субвенционирање за туристички цели на селски домаќинства

  Министерството за економија согласно Програмата за развој на туризмот за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање за туристички цели на селски домаќинства. Право на учество на овој повик имаат сите физички лица кои вршат угостителска дејност и кои …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија за воведување и сертифицирање  на ХАЛАЛ систем, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци направени за оваа …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем. За реализација на оваа …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди. Предмет на јавниот повик е надоместување на дел …..

Повеќе
1 2 3 4