Јавен повик за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво на РМ

мин економија

 

Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво во РМ односно финансиска поддршка за проекти за:

-промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, факторинг)
-промоција и обуки за социјално претприемништво
-промоција, обуки и форуми за женско претприемништво
-Б2Б средби
-вмрежување
-промотивни активности

Право на учество на јавниот повик имаат активни фондации и здруженија на граѓани, стопански комори и организации на работодавачи.

Повеќе информации за јавниот повик на следниот линк http://economy.gov.mk/doc/2178