Водич за инвестирање во ППР

Водичот за инвестиции во Пелагонискиот плански регион е одговор на предизвиците со кои се соочуваат потенцијалите домашни и странски инвеститори. Водичот е од голема помош посебно на помалите инвеститори како и на инвеститорите во индустрии кои не се предмет на опслужување на ТИРЗ.
Инвеститорите заинтересирани за инвестиции во Пелагонискиот плански регион имаат можности за реализирање на успешни инвестиции, потпомогнати, пред сè од конкурентните предности на регионот:

 • природно географските карактеристики на регионот
 • атрактивноста на цените на парцелите за изградба на индустриски објекти
 • поволна даночна клима
 • поволни каматни стапки за инвестициски кредити
 • население со висок степен на познавање на работа со компјутери
 • висок процент на население кое познава повеќе од еден странски јазик
 • расположливост на едуциран кадар
 • атрактивниот пазар на труд и релевантни квалификации
 • можност за соработка со истражувачки центри
 • пристап до високообразовни институции

Во овој документ, инвеститорите, домашни и странски, добиваат систематизиран преглед на релевантни информации за нивните активности и бизниси, и тоа:

 • Информациите за пазарот на труд и квалификувна рaботна сила
 • Информациите за индустриски / економски / тир зони и локации кои се погодни за определен вид на инвестиции, достапни на општинско ниво
 • Информациите за достапните “greenfield” и “brownfield” локации на општинско ниво
 • Информациите за грантови, кредитни линии и слична финансиска поддршка

Превземете PDF: Водич за инвестирање во ППР

 

Превземете PDF: Листа на владини и други извори на финансирање и поддршка на приватниот сектор

Содржина

Дел 1: Карактеристики и информации за Република Македонија

1.1 Географска структура на Република Македонија
1.2 Демографија на Република Македонија
1.3 Економија
1.3.1 Економска Дипломатија – Поттикнување на извозот на македонски производи
1.3.2 Промовирање на Македонија како високоповолна земја за странски инвестиции
1.3.3 Промовирање на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација
1.4 Определби на Република Македонија

1.5 Макроекономија на Република Македонија
1.6 Даночни поволности за инвестирање во Технолошко Индустриските Развојни Зони (ТИРЗ)
1.7 Водење бизнис во Р. Македонија
1.8 Процедури за регистрирање на различни видови компании во Р.Македонија

 

Дел 2: Карактеристики и информации за Пелагониски плански регон

2.1 Местоположба
2.2 Климатски и хидролошки карактеристики на Пелагонискиот плански регион
2.3 Природни ресурси и карактеристики
2.4 Демографски карактеристики и развој
2.5 Економски карактеристики на Пелагонискиот плански регион
2.6 Пазар на работна сила
2.7 Инфраструктура

 

Дел 3: Општини во Пелагонискиот плански регион

3.1 Општина Битола
3.2 Општина Демир Хисар
3.3 Општина Кривогаштани
3.4 Општина Крушево
3.5 Општина Могила
3.6 Општина Прилеп
3.7 Општина Ресен
3.8 Општина Новаци
3.9 Oпштина Долнени

Категории

Последни Новости