Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК – субвенционирање за туристички цели на селски домаќинства

  Министерството за економија согласно Програмата за развој на туризмот за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање за туристички цели на селски домаќинства. Право на учество на овој повик имаат сите физички лица кои вршат угостителска дејност и кои …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија за воведување и сертифицирање  на ХАЛАЛ систем, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци направени за оваа …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем. За реализација на оваа …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди. Предмет на јавниот повик е надоместување на дел …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на занаетчии

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на занаетчии. Предмет на јавниот повик е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност преку кофинансирање до 70% …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени. Предмет на јавниот повик е  субвенционирање на претпријатија во сопственост (над …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка на патенти

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за поддршка на патенти во вкупен износ од 300.000 денари. Предмет на мерката е надоместување на трошоците на иноваторите во износ …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар. …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ, БИЗНИС ФОРУМИ И ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

  Мининстерството за економија на РМ согласно Програмата за развој на туризмот за 2017 година на 09.03.2017 година објави Јавен повик за субвенционирање на проекти,бизнис форуми и други манифестации од областа на туризмот, кои се одржуваат од страна на туристичкото …..

Повеќе

Категории

Последни Новости