ПРOГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2021 ГОДИНА

ПРOГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2021 ГОДИНА I Со оваа програма се уредува намената на средствата за конкурентност, иновации и претприемништво во вкупен износ од 68.800.000,00 (описно шеесет и осум милиони и осумстотини илјади) денари и тоа : …..

Повеќе

Категории

Последни Новости