ИЗ Жабени

Кронберг и Шуберт
Индустриска зона Жабени се наоѓа во јужниот дел од градот Битола, со координати (40.946278 N, 21.435903 E). Жабени се наоѓа на 3 километри оддалеченост од границата со Грција и 9 километри од градот Битола, а од центарот на општината е оддалечена 11.75 км. Индустриската зона се наоѓа веднаш на главниот патен правец М5 и е лоцирана до самата железничка пруга кон Р. Грција. Вкупната површина на индустриската зона Жабени изнесува 834.539,06 м2 со процент на изграденост од 70%. Менаџирана е од општина Битола, а сопственоста е поделена и тоа 50% од земјиштето е купено од страна на приватни инвеститори и 50% е во сопственост на државата. Индустриската зона Жабени располага со електрична енергија, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација, телефонија, пристап до градежни парцели преку асфалт или тампонирана површина од инфраструктура. Сите парцели се наменети за продажба, ниедна не се издава под закуп, а почетната цена за купување на парцелите е 61,00 ден/м2 за лесна индустрија и 900,00 ден/м2 за комерцијални објекти.

Вкупна површина: 834.539,06 м2
Процент на изграденост: 70 %
Менаџирано од: Општина Битола
Оддалеченост од центарот на општината: 11.75 км
Сопственост:

  • 50 % – во сопственост на приватни инвеститори
  • 50 % – државно градежно земјиште достапно за купување

 

 

Расположлива инфраструктура во зоната:

 

Инфраструктура Достапност
Електрична енергија
Водовод
Атмосферска канализација
Фекална канализација
Телефонија
Пристап до градежни парцели преку асфалт/тампонирана површина
Табела 1:Расположлива инфраструктура во Индустриска зона Жабени

Работници

Оддалеченост од: Километри
Автопат  E – 75 95
Автопат Е – 90 (Р. Грција) 95
Пристаниште Солун (Р. Грција) 200
Пристаниште Драч (Р. Албанија) 200
Аеродром Скопје 180
Аеродром Охрид 85
Аеродром Солун (Р.Грција) 200
Граница со Турција 550
Прилеп 40
Ресен 30
Охрид 70
Табела 2:Одалеченост од Индустриска зона Жабени

 

Намена на слободни локации за градба: Б2, Б3, Б4  и  Г2, Г3, Г4 и Е1, Е2, Е3

Претпријатија кои работат во индустриската зона: 

– Кромберг и Шуберт дооел – германска компанија за производство на автомобилски кабли

– Спринг дооел – домашна компанија за производство на пелети и преработка на дрво. Компанијата е во фаза на изградба на производствениот погон;

– Челмак Агрикултурал Машинери – турска компанија за земјоделска механизација. Компанијата е во фаза на изградба на производствениот погон;

-Мелиор Фуд дооел – италијанска компанија за преработка на земјоделски производи. Компанијата е во фаза на изработка на производствениот погон.

-Цераметал – грчка компанија од металната индустрија. Компанијата е во фаза на изградба на производствениот погон

Закуп/продажба: Продажба

Почетна цена на земјиште во сопственост: 61,00 ден/м2 за лесна индустрија и 900,00 ден/м2 за комерцијални објекти

 

Број на градежна парцелаПовршина на земјиште (m2)Површина за градба во основа (m2)Максимална висина на градба (метри)Почетна цена на земјиштето (ден/m2)Надомест за уредување на градежно земјиште (ЕУР/m2)Намена
34.5392.977П+2900,00 2,50 Б2, Б3, Б4
44.7442.135П+2900,00 2,50 Б2, Б3, Б4
64.5533.135П+2900,00 2,50 Б2, Б3, Б4
1311.8928.324П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
213.5972.389П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
224.7822.995П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
235.8754.113П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
284.5533.135П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
295.3793.765П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
304.8163.346П+261,002,50 Г2, Г3, Г4
515.6783.926П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
523.82.398П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
533.82.398П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
624.5533.134П+2900,00 2,50 Б2, Б3, Б4
635.3793.765П+2900,00 2,50 Б2, Б3, Б4
688.0745.652П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
714.082.623П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
736.3144.42П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
744.8163.345П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
755.3793.765П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
764.5533.134П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
7918.85713.2П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4
8013.1029.171П+261,00 2,50 Г2, Г3, Г4