ИЗ Макази

Индустриска зона Макази се наоѓа во месност викана Макази – К.О. Козјак. Оваа зона се наоѓа во близина на магистралниот пат правец А3 Битола-Ресен. Вкупната површина на индустриската зона Макази изнесува 6 ха, целосно е распородадена и има 39% изграденост. Сопственоста на зоната е целосно државна. Инфраструктурно, зоната располага со патна, комунална, енергетска инфраструктура.

ИЗ Макази


Вкупна површина:
 6 ха
Процент на изграденост: 39%
Сопственост: 100% државна
Инфраструктура во зоната: Комплетна инфраструктура (комунална, патна, енергетска и друга инфраструктура )
Претпријатија кои работат во индустриската зона: Аппле Ленд (Apple Land) – Дубаи

Закуп/продажба: Сите парцели се закупени.

Категории

Последни Новости