ИЗ Опаленик

Индустриска зона Опаленик се наоѓа во местото Опаленик, КО Алданци. Индустриската зона е лоцирана на патот Прилеп – Крушево на 8 км пред влезот на градот. Зоната, со вкупна површина од 12,6 хектари е во целосна сопственост на државата. Зоната има 2 слободни парцели наменети за лесна и незагадувачка индустрија. Во близина на индустриската зона воспоставени се компаниите Еуро Профил, Еко Шар, Инен Декор, дооел Борче. Исто така, во процес е и отварање на нова Туристичка развојна зона, со површина од 35 ха, при што деталниот урбанистички план уште не е донесен.

ИЗ Опаленик

 

Вкупна површина: 126.000 м2   (12,6 ха)
Процент на изграденост: 42.62 % од страна на СЕКЕ фабрика за откуп и преработка на тутун

Во фаза на подготовка за градба: 23,11 %
Сопственост: 100% државна, на слободни парцели

Контакт: Татјана Хасану – општина Крушево
Телефон: 075 484 605
e-mail: [email protected]

Веб страна: www.krusevo.gov.mk

 

Инфраструктура во зоната: делумна линиска инфраструктура
Претпријатија кои работат во индустриската зона: Еуро Профил (производство на електрична опрема), Еко Шар ( производство на млеко и млечни производи),  Инен  Декор (производство на градежна столарија од дрво), дооел Борче (фабрика за производство на дрвена столарија).
Закуп/продажба: Продажба
Почетна цена на земјиште во сопственост: 61,00 ден./м2

 

Industriska Zona Opalenik

 

Карактеристики на слободните парцели за градба

 

Број на градежна парцела

 

Површина на земјиште (м2)

 

Површина за градба во основа (м2)

 

Максимална висина на градба (метри)

 

Почетна цена на земјиштето (ден/м2)

Надомест за уредување на градежното земјиште

(ден/м2)

 

 

Намена

1.1 18.507,00 12.820,00 со АУП 61,00 се чека одлука на совет Г2
1.2 14.505,00 11.647,00 со АУП 61,00 се чека одлука на совет Г2

Категории

Последни Новости