ИЗ Прилеп 2

Индустриската зона Прилеп 2 се наоѓа во југозападниот дел од градот, на просторот на поранешниот Сточен пазар, во близина на  регионалниот пат за Битола Р1101 (стар пат). Зоната располага со потребната инфраструктура неопходна за непречено работење: водовод, канализација и електрика.

ИЗ Прилеп 2

 

Вкупна површина: 36.000 м2   (3,6 ха)
Вкупно парцели: 14
Процент на изграденост: Изградени се 2 парцели со површина од 2 ха
Оддалеченост од центарот на општината: 1,5 км
Сопственост: 100% државна сопственост

Контакт: Цвете Станојоска

Телефон: +389 77 540 919

Email: [email protected]  //  [email protected]

Веб страна: www.prilep.gov.mk

 

Инфраструктура во зоната

 

Електрична енергија
Водовод
Атмосферска канализација
Фекална канализација
Телефонија
Пристап до градежни парцели преку асфалт/тампонирана површина

 

Оддалеченост

Оддалеченост од Километри
Автопат E-75 60
Автопат Е-90 (Р. Грција) 84
Пристаниште Солун (Р. Грција) 220
Пристаниште Драч (Р. Албанија) 285
Аеродром Скопје 115
Аеродром Охрид 85
Аеродром Солун (Р. Грција) 200
Граница со Турција 633
Битола 44
Ресен 80
Охрид 126

 

Намена на слободни локации за градба: Објекти за лесна и незагадувачка индустрија и сервиси
Закуп/продажба: продажба
Почетна цена на земјиште во сопственост: Почетна цена за градежна парцела е 61 денар од метар квадратен, со 10 денари чекор за наддавање за намена домување и 100 денари чекор за наредно наддавање за градежни парцели со намена стовариште и мало стопанство.

 

Карактеристики на слободните парцели за градба

Број на градежна парцела Површина на земјиште (м2) Површина за градба во основа (м2) Максимална висина на градба (метри) Почетна цена на земјиштето (ден/м2) Надомест за уредување на градежното земјиште (еур/м2) Намена
2 1599,00 683,00 10,00 61,00 5,00 Г3
5 1111,00 564,00 10,00 61,00 5,00 Г3
6 897,00 460,00 10,00 61,00 5,00 Г3
7 710,00 310,00 10,00 61,00 5,00 Г3
8 1071,00 542,00 10,00 61,00 5,00 Г4
9 1135,00 543,00 10,00 61,00 5,00 Г4
10 1458,00 756,00 10,00 61,00 5,00 Г4
11 1396,00 770,00 10,00 61,00 5,00 Г4
12 1050,00 597,00 10,00 61,00 5,00 Г4
13 1040,00 478,00 10,00 61,00 5,00 Г4
14 1040,00 524,00 10,00 61,00 5,00 Г4
15 990,00 486,00 10,00 61,00 5,00 Г3

Категории

Последни Новости